ژانویه ۲۰۱۸

   

 

   

 

با تمام قوا  برای لغو اعدام رامین حسین پناهی و آزادی زندانیان سیاسی دست بکار شویم!

پیام نسان نودینیان دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 

دنیا از ٧ دی ١٣٩٦ اعتراضات کوبنده مردم در ١٠٠ شهر ایران را دید. صدها صحنه زنده از اعتراضات توده ای مردم علیه بیکاری، گرانی، فقر و فساد حاکمان حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در میدیای اجتماعی مخابره شد! چشمان مردم اینبار به میلیونها نفر زن و مرد  معترض در ایران دوخته شد. آرزوهای مردم رنجدیده و سرکوب شده اینبار تبدیل به امید به سرگونی جنایتکارترین رژیم فاشیست اسلامی، شد!

مردم در ایران علیرغم رجزخوانی خامنه ای و امام جمعه های اسلامی در حال میارزه ای دائمی و پیگیر هستند! امروز ما در سطح سراسری شاهد تعرض کوبنده مردم به نهادها و  اوباشان حکومت اسلامی هستیم.

در دل تحولات بزرگ اعتراضی،  جمهوری اسلامی بیش از سه هزار نفر از عزیزان ما را در شهرهای کردستان و در سطح سراسری دستگیر کرده و جان تعدادی از عزیزان ما را گرفته است.

در ادامه این جنایات در پنچم دی ماه، رامین حسین پناهی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله" بە اعدام محکوم شدە است. علیه این حکم جنایتکارانه  با تمام قوا و با بکارگیری تمام امکانات احتماعی و تشکیلاتی باید قاطعانه بایستیم!

 

مردم شهرهای کردستان!

علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی متحدانه دست به اعتراض و مبارزه بزنید. احکام اعدام با مبارزات مردم میتواند لغو شود.

جمهوری اسلامی در اوضاع آشفته ای قرار دارد و مردم مصمم تر از همیشه به میدان آمده اند. در چنین شرایطی با قدرت بیشتری میتوانیم جمهوری اسلامی را به عقب برانیم و رامین را از دست این جنایتکاران نجات دهیم. 

 

رامین حسین پناهی نتها نیست!

در خارج کشور کارزار مشترک مینا احدی-امجد حسین پناهی،علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی شروع شده. در روز اول آغاز بکار این کمپین بیش از دو هزار نفر با امضاهای حمایتی به این کارزار پیوسته اند! موج همبستگی و اعتراض به حکم اعدام هر روز بیشتر میشود. این حمایتها و کارزار برای لغو احکام اعدام در میان مردم در شهرهای ایران و بویژه شهرهای کردستان و در  خارج از کشور وجود داشته و تا حدودی نهادینه است. اما در شرایط کنونی آنچه امروز این همه حمایت های انسانی و پُر شور را متفاوت کرده است، مردم  در داخل و خارج ایران با عزمی راسخ تر به میدان آمده اند. این شرایط موقعیت مناسبی را برای اعتراض دسته جمعی برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی را فراهم کرده است! 

محکم و قاطعانه در مقابل اعدام رامین حسین‌پناهی بایستید. شهرها را به محل فشار و افشاگری علیه این حکم ضد انسانی تبدیل کنید. شعار نویسی علیه مجازات اعدام و تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی را به جزیی از فعالیت خود تبدیل کنید. نام و اسامی حاکمین شرع و ماموررین اجرای اعدامها را همه جا بنویسید و آنها را افشا کنید.

 

مردم!

جکومت هار اسلامی  با بگیر و ببند و زندانی کردن عزیزانمان و با سلاح شکنجه و قتل دستگیر شدگان میخواهد قدرت خود را نگه دارد.  اما این اسلحه دیگر کارائی ندارد. امروز مردم ایران بپاخاسته اند. حقوق انسانی خود را میخواهند. به هزار زبان اعلام میکنند که زیر بار ستم نمیکنیم زندگی. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فی الحال فعالانه در جامعه جریان دارد. خانواده ها و بستگان زندانیان در برابر زندانها تجمع و اعتراض میکنند و آزادی فوری عزیزان خود را که در اعتراضات اخیر دستگیر شده اند طلب میکنند. ابزار زندان و دستگیریها را میتوان و باید از دست حکومت اسلامی گرفت. این یک گام مهم در سرنگونی این حکومت است.

 

لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و آزادی  زندانیان سیاسی را همه جا پرطنین تر فریاد بزنیم. همگام با کارزار مشترک مینا احدی-امجد حسین پناهی، علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی و خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی را گسترش دهیم!

 

سازمان و احزاب سیاسی!

از کارزار مشترک مینا احدی-امجد حسین پناهی، علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی و برای آزادی زندانیان سیاسی، حمایت کنید!

لغو اعدام رامین حسین پناهی و آزادی زندانیان سیاسی را به پرچم اعتراض مشترک خودمان تبدیل کنیم.

 

١٠ بهمن ١٣٩٦

٣٠ژانویه  ٢٠١٨

 

ایسکرا  ۹۲۱