ژانویه ۲۰۱۸

   

 

 

 

خطاب بکارگران خبازیهای سنندج

 

نسان نودینیان

 

برای  تشکلیابی و تحقق خواستها  دست بکار شوید! کارگران خباز پیشینه مبارزاتی قابل اتکایی دارند!

در اواخر دی ماه ٩٦ طومار کارگران نانوایی‌های استان کردستان برای افزایش دستمزد، تشکل یابی مستقل و سخت و زیان‌آورمحسوب شدن کارشان متشر شده است.

کارگران خیازیهای سنندج در این طومار چند خواست مهم را طرح کرده اید. افزایش دستمزدها، کار کارگران خبازیها بعنوان کار سخت و زیان آور برسمیت شناخته شود و از بازنشستگی پیش از موعد بهره مند گردند و خواهان آزادی تشکل مستقل کارگران  شده اید. خواستهای عادلانه و برحقی که شما کارگران نانوایی ها در چند سال گدشته طرح کرده اید! در گردهمایی های خبازان و در مراسمهای روز جهانی کارگر خواستهای شما بکرات بیان شده و بارها برایش مبارزات اعتراضی را فراخوان داده اید!

برای بکرسی نشاندن خواستهایتان بویژه افزایش دستمزد که در بهمن ماه طبقه کارگر با اعتراضات سراسری و برای افزایش دستمزدها آماده میشود، با کارگران در سطح سراسری همگام شوید! مبارزه برای افزایش دستمزدها امسال در شرایط جدیدی شروع میشود!

در دی ماه امسال (٩٦) در بیش از ٩٠ شهر مردم با خواستهای طبقاتی ــ مبارزاتی علیه گرانی، بیکاری و فقر و علیه فساد حاکمان حکومت جنایتکار اسلامی دست به اعتراضات وسیع و میلیونی زده اند. خواستهای مردم ناراضی از وضع موجود، برای زندگی بهتر، برای تامین معیشت شروع شده. مردم در بیش از ٩٠ شهر اعلام کردند فقر زندگی آنها را در تنگنا گذاشته، اعلام کردند بیکاری زندگی چند میلیون کارگر اخراج شده و تحصیلکردگان فاقد موقعیت شغلی را به تباهی کشانده. مردم علیه فقر بخیابان آمده اند. خواست افزایش دستمزد مبارزه ای توده ای علیه فقر است.

کارگران نانوایی ها(خبازها) در شهرهای کردستان! طومار کارگران نانوایی‌های استان کردستان برای افزایش دستمزد، تشکل یابی مستقل و سخت و زیان‌آورمحسوب شدن کار، اقدام مهم و رو بجلوی است. برای تحقق خواستهایتان تشکل سراسری کارگران نانوایی را سازماندهی کنید. کارگران نانوایی کردستان ارتباط دائمی و صنفی وسیع با هم دارید! در چند سال گذشته چندین طومار و مطالبه مشترک را برای افزایش دستمزدها و تشکل خبازی ها را منتشر کرده اید،  خواستهای شما خواست مبارزاتی کارگران نانوایی در کردستان است. متحد و متشکل شوید و برای افزایش دستمزدها و دیگر خواستهایتان در کنار هم قرار کیرید.

 

٣ بهمن ١٣٩٦

٢٣ ژانویه ٢٠١٨

 

ایسکرا  ۹۲۰