فوریه ۲۰۱۷

            

 

 

 

موقعیت چپ و کمونیسم در کردستان

 

نسان نودینیان

 

یکی از بینندگان برنامه های نگاه هفته  با ارسال نامه نسبتا مفصلی از من پرسیدهاست: "شما در برنامه های نگاه هفته در مورد جنبش های مدنی و کمیته های بخشش، حق دوچرخه سواری زنان، انجمن های زیست محیطی و از این قبیل اتفاقات، هر هفته برنامه دارید و در این رابطه صحبت میکنید. و نوشته که دلیل فوکوس شما برای بیان و پوشش این عرصه چیست؟ و ادامه داده کمیته و یا ابتکارات مردم "خیرخواه" و یا نهادهای "شورای حل اختلافات" توسط نهادهای رژیم اسلامی سازمان داده شده است. و در ادامه آیا کمونیسم شما تغییر کرده که به این نوع اخبار و رویداد اهمیت میدهید؟!

ضمن تشکر از ارسال سوالها. جواب من به این دوست. دوست گرامی سوال های شما را در چند سرتیتر تقسیم و به آن میپردازم.

 

اوضاع سیاسی کنونی و تحرک مردم

تحرک توده ای مردم

موقعیت چپ و کمونیسم در کردستان

دورنما

 

اوضاع سیاسی در شرایط کنونی با سالهای قبل متفاوت شده. در سطح سراسری رو در رویی مردم با نظام جمهوری اسلامی حادتر و تعرضی تر شده است. جنبش کارگری و معلمان و بازنشسته ها بشکل مداوم و پیگیرانه ای به صحنه اعتراض سیاسی وارد شده اند. مزدبگیران جامعه مطالبات روشن و همه گیر دارند. مبارزه برای افزایش دستمزدها، مبارزه برای پرداخت حقوق های پرداخت نشده، مبارزه برای امنیت شغلی و سد کردن اخراج و بیکارسازی ها، مبارزه برای جلوگیری از امنیتی کردن اعتراض و اعتصاب و فعالیت فعالین کارگری و معلمان در جریان است. اعتصاب و دست از کار کشیدن، تجمع مقابل مجلس و در یکسال گذشته راه پیمایی و شعارهای کوبنده با حمل پلاکارد و بنرهای رنگین آدرس های شناخته شده کارگران و معلمان شده است. در یک کلام جامعه ای پُر از تلاطم و اعتراض جلو چشم ما قرار دارد.

 در کردستان مردم بشکل وسیع و عمومی از وجود و حاکمیت خودگمارده نظام اسلامی ناراضی و از این رژیم فاشیستی متنفرند.

 اعتراض و نارضایتی از این نظام زمینه سیاسی مناسب را برای فعالیت های علنی و توده ای فراهم و  بیشتر کرده. در یک کلام جمهوری اسلامی بر روی دریایی از نارضایتی و تنفر مردم در کردستان حاکمیتش را تحمیل کرده است.

 چهره شهر و روستاهای کردستان در ٤ دهه گذشته تغییر کرده است.

نسل جوان اکثریت جمعیت شهروندان ساکن شهر و روستا را تشکیل میدهد، مناسبات شهری غالب شده است. شهرها مرکز فعالیت و ابراز وجود فعالین سیاسی و مدنی شده اند.  وجود دانشگاه ها در بیشتر شهرها خود در گسترش فضای فرهنگی، تاتر و موزیک و استفاده از میدیای احتماعی تاثیر دارد. مزرهای استفاده و بکارگیری میدیای اجتماعی اینستاگرا، تلگرام، فیس بوک و تست آپ و...... بسیار توده ای شده و هر شهروند ساکن در ایران و کردستان به میدیای اجتماعی وصل و عضو خانه بین المللی میدیای اجتماعی است.

 

تاثیرات پایدارتر سنت  چپ و کمونیسم  در کردستان خود فاکتور مهم و تعیین کننده است. چپ و کمونیسیم در کردستان اُلگو و فعالیتهای ارزنده ای در عرصه مبارزات توده ای، علیه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی را تجربه کرده اند. چپ و کمونیستها قدر قدرتی و یکه تازی احزاب ناسیونالیستی و بورژوایی در کردستان را از جمله حزب دمکرات کردستان ایران را ناکام کردند.

تجارب حاکمیت مردمی و کنترل  شهرها خود نیز دستاورد چپ و کمونیستها در کردستان ایران است.

احزاب سیاسی و بویژه کمونیستها در کردستان ایران هرکدام بسهم خود سنت و فرهنگ سیاسی خود را اشاعه داده و بر روند مناسبات اجتماعی رابطه کارگر و سرمایه دار، حقوق برابر زنان، حقوق کودکان و سالمندان، حق شهروندی و مناسبات انسانی در جامعه را رواج داده اند.

ناسیونالیسم کرد، حزب دمکرات کردستان ایران و جریانات ارتجاعی ـ مذهبی، خود نیز بدون تاثیر نبوده و بر زمینه فعالیت در کردستان و مساله ملی و مساله کرد نیرو گرفته اند. حزب دمکرات کردستان ایران حزب ناسیونالیستی و بورژوازی کرد نیز از پایگاه اجتماعی و طبقاتی در میان سرمایه داران، قئودالها و جریانات مذهبی، برخوردار است.

 دوست گرامی! دلیل اینکه به نکات یک کمی پایه ای تر اشاره شد که بتوانم موقعیت ابژکتیو کنونی در کردستان ایران را توضیح دهم.

 

تحرک توده ای مردم؛

 بشکل فشرده ای زمینه های سیاسی کنونی در جامعه کردستان را توضیح دادم. به نظر من احزاب سیاسی باید یاد بگیرند که با تحرک و یا بقول شما "جنبش های مدنی" چگونه رفتاری داشته باشند.

رفتار ما به تحرکات توده ای و جنبش های مدنی  برخوردی فعال و در جهت دخالتگری موثر و مثبت در این جنبشها است.

 ما تحرک های توده ای مردم را پوشش خبری میدهیم. ما ضمن پوشش خبری این جنبشها، تلاش میکنیم ضعف و نارسائیهای این جنبش را بیان و برای ترمیم شیوه فعالیتهایشان صمیمانه رهنمود میدهیم.

بخش عمده فعالیتهای ما معطوف شدن به این عرصه های فعالیت در کردستان است.

در شهر و روستاهای کردستان هر روز ما شاهد اقداماتی هستیم که به فضای سیاسی و همبستگی مردم کمک میکند.  

جنبش بخشش؛ این جنبش اقدامات ابتکاری فعالین مدنی و کسانی است که مخالف اعدام و قصاص هستند. طیف وسیعی از شاعر و هنرمند، معلم و فعال کارگری حول سازماندهی جنبش بخشش فعالانه کار میکنند.  تاکنون اقدامات بسیار موثر و خوبی انجام داده اند. از چند مورد انجام احکام  قصاص جلوگیری کرده اند. حق حیات و زندگی را به تعدادی انسان بازگردانده اند. چرا باید ما مخالف باشیم یا بی تفاوت! و چرا ما نباید این اقدامات انسانی و شورانگیز را لانسه نکنیم! پوشش خبری ندهیم و در گفتارهای تلویزیون و نگاه هفته  و نشریه ایسکرا منعکس نکنیم!!؟؟  ما بارها گفته ایم که جنبش بخشش سراسری است، در بیشتر شهرهای ایران اقدام برای بخشش در جریان است. اینکه خود نظام اسلامی هم شورای حل اختلاف را برای این مساله درست کرده است، ذره ای از حقانیت کاری که فعالین کمیته بخشش انجام میدهند را کم نمیکند.

 و پرسیده اید؛آایا جنبش بخشش به کمونیستها مربوط است؟ جواب من با توضیحاتی که دادم مثبت است. چرا باید تحرکاتی از این قبیل امر کمونیستها و احزاب چپ و کمونیست مثل حزب ما نباشد؟!

حزب ما حزب منزه طلبی نیست ما تلاش میکنیم در سوخت و ساز و تحرک های مردمی و جنبش های فی الحال موجود دخالت کنیم، تاثیرگذار و هدایت کننده باشیم.

جنبش حق دوچرخه سواری زنان؛ یکی از پرشورترین  تحرک اجتماعی مردم در شهرهای کردستان و بویژه در مریوان و سنندج بود. این جنبش به مساله خامنه ای و بیت رهبری و امام جمعه مریوان و علم الهدا در مشهد هم تبدیل شد.

جمهوری اسلامی مخالف حق دوچرخه سواری زنان در ملاعام است. در مریوان و سنندج صدها نفر از زنان و مردان دوش بدوش هم با برگزاری آکسیون های ابتکاری دوچرخه سواری کردند. به تهدید خامنه ای و نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی و امام جمعه نادان و مرتجع مریوان هم گوش ندادند و از دوچرخه سواری زنان دفاع کردند. جای دخالتگری کمونیستها و چپ جامعه اگر این عرصه نباشد! کجاست! لطفا راه دیگری را به ما نشان دهید! ما و حزب من حزب کمونیست کارگری ایران با تمام نیرویی که داریم از این حرکت پشتیبانی میکنیم.

 ما همواره فعالیتهای کانون های مدنی دفاع از محیط زیست یا انجمن های زیست محیطی، کانون های دفاع از حیوانات و حق حیات برای آنها، اقدامات ابتکاری انجمن ها را مورد حمایت قرار میدهیم.

حزب ما حزب دخالتگر است. ما تلاش میکنیم بیشترین تاثیر را بر فضای سیاسی و اجتماعی و مبارزاتی در شهرهای کردستان را داشته باشیم.

 منزه طلبی و مبارزه لوکس امر ما نیست. ما حزب میدان مبارزه، فعال و روبجلو هستیم. ما خود را در کنار آن هزاران فعال کارگری، معلمان، فعالین زیست محیطی، طرفداران حق حیات برای حیوانات، فعالین حق دوچرخه سواری، فعالین مبارز برای جاده های امن، بخشش و مبارزین علیه اعدام و ....و....... هستیم.

 

١٩ بهمن ١٣٩٥

٧ فوریه ٢٠١٧

 

ایسکرا  ٨٧٠