دسامبر ۲۰۱۷

   

  

 

 

 

کمونیستها در کردستان عراق در بوته آزمایش

 

معمولا جریانات اسلامی در کشورهای اسلام زده در روزهای جمعه مناسک نماز جمعه شان را در مساجد برگزار میکنند. روز جمعه ۲۲ دسامبر آخوندهای مرتجع در شهرهای کردستان عراق، در سلیمانیه، هلبجه و ... در رابطه با اوضاع کردستان عراق و تظاهرات مردم در روزهای اخیر فرصت را غنیمت شمرده و خطبه های نماز و سخنرانی هایشان را به تحولات اخیر اختصاص دادند.

آخوندهای ( سنی ) و پیش نمازهای این مساجد که طی ۲۷ سال گذشته پشت سر احزاب ناسیونالیست و قومی در کردستان عراق فربه شده و دمی از خزعبلات اسلامی و سهیم شدن در قدرت ساکت و بی بهره نبوده اند، اینبار سخنرانی هایشان را در "نقد" سران احزاب حاکم تنظیم کرده اند.

تلاش جریانات مرتجع اسلامی و شریک در ثروت و قدرت در کنار احزاب حاکم بر کردستان عراق، بهره برداری از خشم و نارضایتی مردم است.

تمامی این دارودسته ها ( جریانات اسلامی و احزاب ناسیونالیست قومی ) حاکم بر کردستان عراق همگی به یک اندازه در تحمیل تباهی، فقر، خرافات و ستم بر مردم کردستان سهیم بوده اند.

امروز دیگر با فوران خشم عمومی مردم و روند ادامه دار آن، دولتهای مرتجع منطقه، حکومت مرکزی عراق و احزاب ناسیونالیست، قومی و اسلامی تعیین کننده سرنوشت و آینده تحولات سیاسی و اجتماعی در کردستان عراق نخواهند بود. درست به این دلیل که همه آنها در ۲۷ سال اخیر عمق ضدیت و دشمنی خود با مردم رنجدیده کردستان عراق را بارها و بارها بنمایش گذاشته اند.

جریانات اسلامی آبروباخته تر از آن هستند که بتوانند مردم را دور خود جمع کنند. احزاب و جنبش ناسیونالیست قومی کرد نیز شکست خود را بارها به اثبات رسانیده است. اینها امروز جریاناتی کارتنی هستند که با عظم و اراده محکم و حرکت اعتراضی و کوبنده مردم میتوان آنان را کنار زد.

نباید اجازه داد پس مانده های جریانات و نیروهایی که تا دیروز در غارت هستی مردم و تباهی زندگی آنان نقش مستقیم داشته اند مبارزات برحق مردم را مخدوش و به بیراهه ببرند.

حزب فرصت طلب گوران، دو حزب اسلامی کومه ل و اتحاد اسلامی در تلاش برای ایفای این نقش هستند که باید توسط مردم معرض و نیروهای کمونیست و آزاده ترد و رسوا شوند.

آنچه تعیین کننده سرنوشت نهایی این جدال است همانا حضور گسترده و قدرتمند، کارگران، معلمان، کارمندان، توده های مردم خشمگین و معترض کردستان عراق و دخالت مسئولانه نیروهای چپ و کمونیست، جریانات و نیروهای سکولار در کردستان عراق است.

بطور اخص نیروها و جریانات چپ و کمونیست در هدایت و رهبری حرکت اعتراضی مردم مسئول هستند. کمونیستها در کردستان عراق امروز در بوته آزمایش مهمی قرار گرفته اند.


عبدل گلپریان

۲۲ دسامبر ۲۰۱۷