اعضاى کميته داخل شهرهاى کردستان
صمد احمدى هستی رحمتی خسرو شاد رضا فتحی نيما مرادى
   اعضاى علنى کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران

محمد آسنگران
moasangaran@googlemail.com
Tel: 00491635112025

عبداله اسدی

abeasadi@yahoo.se

عباس ایاغ
ayaghabbas@yahoo.com
بهمن خانی
bahmankhani@hotmail.com
هادی رحیمی
hadirahimi07@yahoo.no 
رزگار رضائی
rezgarrezaei@hotmail.com
کریم شاه محمدی
منیر شریف پوریان
سهیلا شریفی
sohailasharifi@yahoo.co.uk
شمه صلواتی
ssalwati@aol.com 
Tel:004917620758624
ایرج فرجاد
i.farjad@t-online.de
 

 

 

رحيم يزدانپرست

rahim.yazdanprst@comhem.se

اصغر كريمى 

asqarkarimi@googlemail.com

محمدامین کمانگر

004915212980083
عبدل گلپريان
abdolgolparian1@gmail.com
00358 405758250

حیدر گویلی

haidar.g@web.de

یدی محمودی
 yadi_mahmodi@yahoo.com

فرشته مرادی

شهناز مرتب
Nshm44@aol.com
shahnaz-moratabt@online.de
صابر نوری
ستار نورى زاد
sattarnorizad@yahoo.com
نسان نودینیان
 
 

آوات فرخی

 

نسرین رمضانعلی