آرشیو نشریه ایسکرا( مقالات و اطلاعیه ها)

 

از شماره ۱ تا ۱۰۰

١٥ اسفند ١٣٧٦- ٦مارس ١٩٩٨ تا ٩ فروردین ١٣٨١- ٢٩ مارس ٢٠٠٢

از شماره ۱۰۱ تا ۲۰۰

١٦ فروردین ١٣٨١ - ٥ آوریل ٢٠٠٢ تا ٨ اسفند ١٣٨٢ - ٢٧ فوریه ٢٠٠٤

از شماره ۲۰۱ تا ۳۰۰

٢٠ اسفند ١٣٨٢- ١٠ مارس ٢٠٠٤ تا ١٠ اسفند ١٣٨٤- ١ مارس ٢٠٠٦

از شماره ۳۰۱ تا ۴۰۰

١٧ اسفند ١٣٨٤- ٨ مارس ٢٠٠٦ تا ١٧ بهمن ١٣٨٦ - ٦ فوریه ٢٠٠٨

از شماره ۴۰۱ تا ۵۰۰

٢٤ بهمن ١٣٨٦- ١٣ فوریه ٢٠٠٨ تا ١٣ دی ١٣٨٨ - ژانویه ٢٠١٠

از شماره ۵٠١ تا ٦٠٠

٢٣ دی ١٣٨٨ - ١٣ ژانویه ٢٠١٠ تا ١٦ آذر ١٣٩٠ - ٧ دسامبر ٢٠١١

از شماره ٦٠١ تا ٧٠٠

٢٣ آذر ١٣٩٠ - ١٤ دسامبر ٢٠١١ تا ١٥ آبان ١٣٩٢ - ٦ نوامبر ٢٠١٣

از شماره ۷٠١ تا ۸٠٠

٢٢ آبان ١٣٩٢ - ١٣ نوامبر ٢٠١٣ تا ١٥ مهر ١٣٩٤ - ٧ اکتبر ٢٠١٥

از شماره ٨٠١ تا ٩٠٠
٢٢ مهر ١٣٩٤ - ١٤ اکتبر ٢٠١٥ تا ۱۵شهریور ۱۳۹۶ - ۶ سپتامبر ۲۰۱۷
از شماره ۹۰۱ تا ۱۰۰۰
٢٢ شهریور ١٣٩۶ - ۱۳ سپتامبر ٢٠١۷ تا کنون

سردبيران ايسکرا

دور اول ـ در آن دوره ايسکرا نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران بود

از شماره ١ تا ٢٢ ، فاتح شيخ

دور دوم ـ ايسکرا نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران

از شماره ٢٣ تا٤٠ ، حسين مراد بيگى

از شماره ٤١ تا ٢٢٤ ، ايرج فرزاد
از شماره ٢٢۵ تا ٢٧٤ ، منصور فرزاد
از شماره ٢٧۵ تا ٤١٠ ، عبدل گلپريان
از شماره ٤١١ تا ۵٢٢ منصور فرزاد - عبدل گلپريان
از شماره ۵٢٣ تاكنون عبدل گلپريان