آرشیو نشریه ایسکرا( مقالات و اطلاعیه ها)

 
 

از شماره ۱ تا ۱۰۰

 

١٥ اسفند ١٣٧٦- ٦مارس ١٩٩٨ تا ٩ فروردین ١٣٨١- ٢٩ مارس ٢٠٠٢

 

از شماره ۱۰۱ تا ۲۰۰

 

١٦ فروردین ١٣٨١ - ٥ آوریل ٢٠٠٢ تا ٨ اسفند ١٣٨٢ - ٢٧ فوریه ٢٠٠٤

 

از شماره ۲۰۱ تا ۳۰۰

 

٢٠ اسفند ١٣٨٢- ١٠ مارس ٢٠٠٤ تا ١٠ اسفند ١٣٨٤- ١ مارس ٢٠٠٦

 

از شماره ۳۰۱ تا ۴۰۰

 

١٧ اسفند ١٣٨٤- ٨ مارس ٢٠٠٦ تا ١٧ بهمن ١٣٨٦ - ٦ فوریه ٢٠٠٨

  از شماره ۴۰۱ تا ۵۰۰  

٢٤ بهمن ١٣٨٦- ١٣ فوریه ٢٠٠٨ تا ١٣ دی ١٣٨٨ - ژانویه ٢٠١٠

  از شماره ۵٠١ تا ٦٠٠  

٢٣ دی ١٣٨٨ - ١٣ ژانویه ٢٠١٠ تا ١٦ آذر ١٣٩٠ - ٧ دسامبر ٢٠١١

  از شماره ٦٠١ تا ٧٠٠  

٢٣ آذر ١٣٩٠ - ١٤ دسامبر ٢٠١١ تا ١٥ آبان ١٣٩٢ - ٦ نوامبر ٢٠١٣

  از شماره ۷٠١ تا ۸٠٠  

٢٢ آبان ١٣٩٢ - ١٣ نوامبر ٢٠١٣ تا ١٥ مهر ١٣٩٤ - ٧ اکتبر ٢٠١٥

  از شماره ٨٠١ تا ٩٠٠  
 

٢٢ مهر ١٣٩٤ - ١٤ اکتبر ٢٠١٥ تا ...

 

 

سردبيران ايسکرا
دور اول ـ در آن دوره ايسکرا نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران بود
از شماره ١ تا ٢٢ ، فاتح شيخ
 
دور دوم ـ ايسکرا نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران 
از شماره ٢٣ تا٤٠ ، حسين مراد بيگى
از شماره ٤١ تا ٢٢٤ ، ايرج فرزاد
از شماره ٢٢۵ تا ٢٧٤ ، منصور فرزاد

از شماره ٢٧۵ تا ٤١٠ ، عبدل گلپريان

از شماره ٤١١ تا ۵٢٢ منصور فرزاد - عبدل گلپريان 
از شماره ۵٢٣ تاكنون عبدل گلپريان